"Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelen engler, men bare min Far. Og som Noahs dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke ordet av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer."
Matteus' Evangelium 24:35-42

"Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!"
Johannes' Evangelium 4:35

fredag 18. april 2014

Jesus - Vår Fullkomne Yppersteprest

«Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.» 
-Heb 10:12

I den gamle pakt måtte prestene hver dag gjøre tjeneste i templet og bære fram brennoffer til soning for synd, og en dag i året – på den store forsoningsdagen – gikk ypperstepresten inn i Det aller helligste med blodet av en feilfri og lyteløs bukk. 3Mos 16.
Her kan også nevnes påskelammet som ble slaktet før utgangen fra Egypt.Det måtte være et årsgammelt og lyteløst lam. Påskelammets blod ble strøket på dørkarmene på huset til dem som slaktet det. Når Herren slo Egypt den natten, ble de førstefødte spart i de hus hvor det var blod på dørkarmene. Når Herren så blodet, gikk han forbi. 2Mos 12:1-33.

Alt dette er forbilder på Jesu soningsdød for våre synder, som vi minnes nå i påskehøytiden. I den gamle pakt ble det innsatt skrøpelige yppersteprester av syndig menneskeslekt, som først måtte bære fram offer for sine egne synder og deretter for folkets synder. Heb 7:27. Men Kristus ble ved sin soningsdød innsatt som yppersteprest til evig tid, etter Melkisedeks vis (Heb 7:1-10). Jesus bar fram ett eneste offer for synder, da han ofret seg selv på korset til soning for all verdens synder. Nå trengs ikke flere offer for synder.

Sitter ved Guds høyre hånd
Etter å ha fullført frelsen, har Jesus satt seg ved Guds høyre hånd. Det vil si at han har blitt gitt all makt i himmel og på jord. Matt 28:18. Han sitter også for Gud som vår talsmann om vi faller i synd. Jesus er Den Rettferdige, og i ham har Gud alt han trenger for å være rettferdig når han tilgir deres synd som kommer til ham i tro. Jesus har sagt at "den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut" Joh 6:37.

Jesus ble gjort til synd for oss
Som vår yppersteprest sonet Jesus all verdens synder, han sonet med sitt eget blod, sitt eget rettferdige liv. Han ble ikke bare tilregnet all verdens synder, han ble gjort til synd for oss. 2Kor 5:21. Han sier at han er en orm, og ikke et menneske. Sal 22:7. Ormen er et bilde på forbannelsen. Jesus ble forbannet bort fra Gud, for at vi skal få slippe.
Jesu frelsesverk er fullbrakt, og alle verdens synder er fullkomment sonet. Likevel er det slik at den som forkaster Jesus og hans frelsesverk, får heller ikke del i det. Her vil jeg sitere et sangvers av Brorson: 
Ingen sjel av Gud fordømmes som på Jesus Kristus tror. 
Nådens kilde aldri tømmes, nåden den er alltid stor.
Men det er en avsagt dom: Siden Jesus til oss kom,
skal vi bort fra synden vike. eller aldri se Guds rike!
Når Jesus nå har kommet til jord og vitnet om sannheten og sonet for synden, har vi ikke lenger noen unnskyldning for vår synd. Joh 15:22. Den som har hørt om Jesus, og ikke vil vende seg bort fra sin synd og tro på ham, han skal få desto strengere dom. Ja, det skal bli tåligere for Sodoma og Gomorra (1Mos 19:1-29) på dommens dag enn for de som kaster vrak på Jesus! Du som forakter Guds Sønn og hans frelse, tramper under føtter det eneste som står mellom deg og helvete! Hvordan tror du da du skal unnfly? Herrens dag kommer snart, den kommer nærmere for hver time, hvert minutt som går!
Sier du kanskje at du ikke har synd? Det er et alvorlig selvbedrag! Hva med din egoisme, selvopptatthet, æresyke, egenrådighet, baktalelse, selvhevdelse, hovmod? Menneskehjertet er av naturen syndig, arvesynden har gått fra slekt til slekt siden syndefallet, og ingen er unntatt! Fra menneskehjertet er det som et oppkomme av synd. På grunn av kjødet kan vi ikke holde loven. Derfor måtte Gud gjøre det. Og det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Rom 8:3. Ser du ikke at du trenger en frelser?

Påske betyr "forbigang". Dommen går forbi den som har Jesu blod strøket på sitt livs dørstolper. Har du dette blodet? Har du tatt din tilflukt til Jesus? Ikke vent til i morgen, for vi er ikke lovet morgendagen. Livet er flyktig som røyken. Fall for korsets fot i dag, mens det er nådetid!

I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne,
nå kan alvorlig flid hans milde hjerte vinne.
Opp, opp til angers gråt og etter Jesus jag,
men snart - det er mitt råd - Nå heter det i dag!